§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin B2B określa zasady korzystania z umieszonej na stronie internetowej www.freestore.pl platformy B2B umożliwiającej klientom biznesowym („Klient”) dokonywane zakupów w sklepie internetowym („Sklep internetowy”), dostęp do zamówień, faktur, ofert specjalnych oraz programów lojalnościowych, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

 2. Niniejszy Regulamin B2B stosuje się do wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem, że do zamówień o wartości powyżej 5.000 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych netto) oraz do zamówień dotyczących produktów, przy których wyraźnie to wskazano, zastosowanie mają „Szczególne warunki zamówień”, stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu B2B.

 3. Właścicielem Sklepu internetowego jest firma SILESIA PROTECH Sp. z o.o. Ul. Augustyna Świdra 29, Katowice 40-748 NIP: 9542812880 REGON: 385660005 zwana dalej „Sprzedawcą”.

 4. Warunkiem skorzystania przez Klienta z platformy B2B oraz Sklepu internetowego jest zarejestrowanie się na platformie B2B oraz podanie niezbędnych do tego danych identyfikacyjnych. W celu rejestracji na platformie B2B niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu B2B.

 5. Rejestrując się na platformie B2B Klient podaje unikalny login i hasło. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i ochrony przed niepowołanym dostępem i wykorzystaniem przez osoby trzecie.

 6. Akceptując niniejszy Regulamin B2B Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury zaliczkowe z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
  Weryfikacja Klienta

 7. Sprzedawca ma prawo weryfikacji Klienta przed umożliwieniem mu składania zamówień w Sklepie Internetowym.

 8. W celu przeprowadzenia weryfikacji, Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o wszelkich planowanych kanałach dalszej sprzedaży produktów, które zamierza nabyć w Sklepie Internetowym. W szczególności Klient zobowiązany jest do przekazania Sprzedawcy danych wszelkich sklepów internetowych, stron i portali internetowych w których zamierza udostępniać produkty pochodzące od Sprzedawcy.

 9. Sprzedawca wyraża zgodę na sprzedaż przez Klienta produktów pochodzących ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem serwisu Allegro.pl, OLX.pl itp. serwisów aukcyjnych

 10. Sprzedawca ma prawo odmówić współpracy z Klientem, jeżeli planowany przez niego kanał lub sposób dystrybucji produktów pochodzących od Sprzedawcy nie jest zgodny z polityką sprzedażową Sprzedawcy lub jego dostawców i producentów produktów.

 11. Klient zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy na wszelkie planowane zmiany kanałów i sposobów dystrybucji produktów pochodzących od Sprzedawcy, w szczególności wprowadzenie produktów do innych niż zaakceptowane przez Sprzedawcę sklepów internetowych.

 12. W przypadku zmiany przez Klienta kanałów lub sposobów dystrybucji o których mowa w punkcie 11 powyżej, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo do natychmiastowego zakończenia współpracy z Klientem.

 13. Wszelka korespondencja dotycząca współpracy Klienta ze Sprzedawcą powinna obywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres e-mail Sprzedawcy do kontaktu to: jacekmyszor@gmail.com

 14. Dostęp do oferty produktowej (cenników, opisów, danych technicznych) oraz jej zakup uzależniony jest od indywidualnych warunków współpracy uzgodnionych z dedykowanym opiekunem/handlowcem.

 

§ 2 Zasady składania zamówień

 

 1. Zamówienia przyjmowane są przez Sklep internetowy działający na stronie internetowej www.freestore.pl.

 2. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 3. W wypadku gdy dane Klienta umieszczone na platformie B2B nie pozwalają na realizację zamówienia (np. nie są kompletne), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

 4. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu internetowego potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

 5. Realizacja każdego zamówienia następuje po otrzymaniu płatności za wszystkie zrealizowane zamówienia, chyba, że Strony ustaliły inaczej i z wyłączeniem zamówień do których zastosowanie mają „Szczególne warunki zamówień” opisane również na podstronie "Dostawa". 

 6. Zamówienia z odległym terminem dostawy, tj. powyżej 30 dni, mogą zostać przez Klienta anulowane w ciągu 48h od dnia złożenia zamówienia.

 7. Zamówienie mające regularny charakter, potwierdzone wcześniej przez Klienta, nie mogą być anulowane.

 8. Wszelkie informacje dotyczące dostępności produktów przesyłane drogą mailową są orientacyjne i Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ich zmiany.

 

§ 3 Ceny, płatność

 

 1. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu internetowego są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).

 2. Ceny produktów podane na stronach Sklepu internetowego nie obejmują kosztów wysyłki.

 3. Ceny towarów określone są na podstawie aktualnego cennika Sklepu internetowego z dnia zawarcia umowy z Klientem lub dnia poprawnego złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowym.

 4. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu przez Klienta płatności za zamówione towary i kosztów dostawy, chyba że w umowie z Klientem postanowiono inaczej.

 5. Płatności za zamówienie dokonuje się za pomocą przelewu, na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub za pomocą szybkich płatności PayU, karty płatniczej lub przelewu BLIK. W ustalonych przypadkach możliwa jest płatność na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności. Klientowi wystawiana jest faktura zbiorcza za okres poprzednich 7 dni z terminem płatności 3 dni, chyba że w umowie z klientem postanowiono inaczej.

 6. W szczególnych przypadkach, na podstawie ustaleń z Klientem, oraz w stosunku do zamówień, do których zastosowanie mają „Szczególne warunku zamówień”, Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od zapłaty na rzecz Sprzedawcy zadatku w wysokości 60% wartości zamówienia.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika oraz warunków składania zamówień i ich realizacji. W razie zmiany o której mowa z zdaniu poprzednim, Klienci zostaną poinformowani o zmianie droga e-mailową.

 

§ 4 Dostawa

Dla każdej wysyłki w zależności od jej wielkości przyjmowane są następujące koszty transportowe:

- paczka do 30 kg o wymiarach gdzie suma najdłuższego i najkrótszego boku nie przekracza 180 cm - 16 zł brutto

- paczka do 15kg o maksymalnych wymiarach 60x40x30 cm - 12 zł brutto

O powyższych kosztach dostawy klient będzie każdorazowo informowany przed wysyłką towaru. Koszt transportu będzie doliczany do faktury.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamawiane towary w terminie i na zasadach określonych w umowie. Przybliżony termin dostawy każdorazowo podawany jest przy danym produkcie. W przypadku wątpliwości lub braku wskazania terminu dostawy przy produkcie, przed złożeniem zamówienia Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. 

 2. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca dokona potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i terminu dostawy i w wiadomości e-mail wysłanej do Klienta.

 3. Dostawa zamówień realizowana jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich albo transportem własnym Sprzedawcy.

 4. Klient zobowiązany jest do zbadania stanu przesyłki doręczanej mu przez kuriera i zgłaszania wszelkich uszkodzeń opakowania zewnętrznego, które mogą skutkować uszkodzeniami dostarczanego towaru.

 5. W szczególnych sytuacjach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów i warunków transportu na podstawie indywidualnych warunków uzgodnionych z Klientem.

 6. Dostawa odbywa się tylko i wyłącznie między Sprzedawcą a kontrahentem, chyba że jest to zamówienie w modelu dropshipping, wtedy dostawa odbędzie się do klienta końcowego, wskazanego przez klienta w formularzu dostawy.

 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne sprzedanych produktów, które ujawnią się terminie 24 miesięcy od dnia odbioru lub dostarczenia produktu do klienta.

 2. Odpowiedzialność sprzedawcy nie obejmuje w szczególności:

 1. naturalnego zużycia towarów;

 2. szkód powstałych w wyniku niewłaściwego używania towarów, w szczególności ich nadmiernego obciążenia;

 3. szkód powstałych w wyniku zastosowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady uwarunkowana jest uiszczeniem przez Klienta w całości ceny za dostarczony towar.

 2. Wszelkie reklamacje towaru zgłaszać należy za pośrednictwem platformy B2B, niezwłocznie po stwierdzeniu istnienia wady towaru. Platforma B2B umożliwia zgłoszenie reklamacji odnośnie każdego produktu z danego zamówienia, możliwe jest dołączenie zdjęć.   

 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien dokładnie opisać stwierdzoną wadę i zaproponować satysfakcjonujące go rozwiązanie. Do zgłoszenia reklamacyjnego dołączyć należy zdjęcia produktu oraz reklamowanej wady.

 4. Realizacja roszczeń Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w ramach rękojmi będzie realizowana według poniższych zasad:

 1. reklamacje wad towarów wykrytych w chwili dostawy, będą uwzględniane jeżeli ich zgłoszenie nastąpi nie później niż 7 dni od daty potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta;

 2. reklamacje towarów, których wady nie mogły być wykryte w momencie dostawy, będą uwzględniane jeżeli ich zgłoszenie nastąpi na piśmie nie później niż 7 dni od daty wykrycia wady;

 3. reklamowany towar powinien być, w miarę możliwości, zwracany w oryginalnym opakowaniu;

 4. zgłoszenie reklamacji towaru nie upoważnia Klienta do opóźnienia terminu płatności ani też dokonania częściowej zapłaty ceny, jeżeli taki sposób zapłaty został ustalony przez Strony;

 5. w terminie 14 dniu od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca poinformuje Klienta o wyniku reklamacji oraz sposobie i przewidywanym terminie jej załatwienia;

 6. jeżeli reklamacja jest zasadna Sprzedawca, w zależności od rodzaju wady, wg swojego uznania naprawi wadliwy towar lub wymieni wadliwy towar na nowy – wolny od wad, bądź w porozumieniu z Klientem obniży cenę wadliwego towaru;

 7. jeżeli reklamacja jest zasadna, Sprzedawca ponosi koszty odbioru wadliwego towaru od Klienta oraz koszty ewentualnego dostarczenia do Klienta naprawionego lub nowego towaru.

 1. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego przez Sprzedawcę postepowania reklamacyjnego, w tym prób i testów towaru, reklamacja okaże się nieuzasadniona, Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta poniesionymi przez Sprzedawcę kosztami postępowania reklamacyjnego, w tym w szczególności kosztami związanymi z dostarczeniem towaru do Sprzedawcy oraz z powrotem do Klienta.

 2. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotu towarów na innych podstawach niż opisane powyżej, w szczególności towarów pełnowartościowych bądź nadwyżek towarów.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „Rozporządzenie”.

 2. Warunkiem skorzystania przez Klienta z platformy B2B oraz Sklepu internetowego jest zarejestrowanie się na platformie B2B poprzez podanie niezbędnych do tego danych oraz zaznajomienie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, w tym wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

 3. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu, o ile Klient wyrazi na to zgodę.

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma SILESIA PROTECH Sp. z o.o. Ul. Augustyna Świdra 29, Katowice 40-748 NIP: 9542812880 REGON: 385660005.

 1. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

 

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą,

 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 1. Dane, o których mowa w pkt. 5 powyżej przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.

 1. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

 1. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

 1. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

 1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych,

 2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych,

 3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania,

 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania,

 5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie B2B zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu B2B rozstrzygane będą zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.